Regulamin Sklepu Internetowego harmonijka.com


Sklep internetowy harmonijka.com jest prowadzony przez:
MARIKOM Anna Maria Kamińska
z siedzibą w Białymstoku (15-405), ul. Młynowa 76/7,
NIP: 5422798359, REGON 200138979

tel: 501-503-378  info@harmonijka.com

Numer konta: 62 1140 2017 0000 4402 1046 5930


Słowniczek

Firma

MARIKOM Anna Maria Kamińska z siedzibą w Białymstoku

Sklep Internetowy harmonijka.com

prowadzony przez Firmę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową harmonijka.com

Produkt

produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu Internetowego harmonijka.com

Usługa

Usługa oferowana przez Sklep Internetowy harmonijka.com

Artykuły promocyjne

Produkty sprzedawane z bonifikatą za symboliczną złotówkę (0,81 zł + VAT) przy jednoczesnym zakupie innych Produktów z oferty Sklepu Internetowego harmonijka.com w celu uatrakcyjnienia oferty Sklepu

Klient

osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego harmonijka.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów

Konsument

osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym harmonijka.com niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Wada fizyczna

niezgodność z umową w rozumieniu art. 5561 – 5563ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)

Koszyk

funkcjonalność Sklepu Internetowego harmonijka.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności

Strona produktowa

strona w Sklepie Internetowym harmonijka.com, na której przedstawione są informacje na temat Produktu

Materiały

wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym harmonijka.com, w tym w szczególności opinie na temat Produktów

Całkowity koszt zamówienia

cena zamówionych przez Klienta Produktów wraz z kosztami dostawy w wybranej przez Klienta opcji dostawy oraz zamówionych Usług

Podmiot realizujący płatność

zewnętrzny w stosunku do Firmy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową

Centrum Wsparcia Klienta

telefoniczne biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 501503378 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://harmonijka.com/kontakt§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego harmonijka.com, w tym składania zamówień na Produkty i Usługi dostępne w Sklepie Internetowym harmonijka.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego harmonijka.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego harmonijka.com oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:
- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego harmonijka.com zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego harmonijka.com nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego harmonijka.com wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.


§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym harmonijka.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego harmonijka.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym harmonijka.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego harmonijka.com, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym harmonijka.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego harmonijka.com należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym harmonijka.com.


§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego harmonijka.com

1. Logowanie do Sklepu Internetowego harmonijka.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym harmonijka.com tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego harmonijka.com widoczny jest e-mail Klienta. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego harmonijka.com. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż jest uprawniony do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego harmonijka.com, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego harmonijka.com oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym harmonijka.com, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego harmonijka.com, w której zostały zamieszczone - nie merytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego harmonijka.com, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).

4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
- oświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym harmonijka.com, w tym udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;
- oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
- zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym harmonijka.com (w tym w szczególności opinie na temat Produktów) udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego harmonijka.com, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje wynagrodzenie.

5. uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego harmonijka.com za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym harmonijka.com. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

6. Firma uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego harmonijka.com Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym harmonijka.com.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy harmonijka.com nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Firma nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego harmonijka.com.

8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego harmonijka.com mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 niniejszego regulaminu.

9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym harmonijka.com. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego harmonijka.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego harmonijka.com: 
- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 
- nie zawierają kosztów dostawy - koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta;
- nie zawierają kosztu usług dodatkowych – Klient ma możliwość swobodnego wyboru czy skorzysta przy zakupie Produktu z oferowanych Usług, koszt Usługi podawany jest każdorazowo przy wyborze Klienta.

3. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.


§ 5 Warunki realizacji zamówień i koszty dostawy

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego harmonijka.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:
     1. zalogować się do Sklepu Internetowego harmonijka.com;

     2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

     3. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

     4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;

     5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

     6. kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Złożenie zamówienia może również nastąpić telefonicznie za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta – Klient podaje wówczas dane wskazane w ust. 2 konsultantowi Centrum Wsparcia Klienta.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry, po złożeniu zamówienia należy opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności, opisanych w § 6 Regulaminu.

5. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub do paczkomatu)

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.

8. KOSZTY DOSTAWY:

RODZAJ PRZESYŁKI I PŁATOŚCI ZAMÓWIENIE DO 300 zł ZAMÓWIENIE POWYZEJ 300 zł
PACZKOMAT INPOST
(wpłata natychmiastowa lub przelew bankowy)
12 zł BEZPŁATNIE
PACZKOMAT INSPOST
(przesyłka za pobraniem)
14 zł 4 zł
KURIER INPOST
(wpłata natychmiastowa lub przelew bankowy)
16 zł 10 zł
KURIER INPOST
(przesyłka za pobraniem)
18 zł 14 zł
POCZTA POLSKA KURIER 48
(wpłata natychmiastowa lub przelew bankowy)
13 zł BEZPŁATNIE
POCZTA POLSKA KURIER 48
(przesyłka za pobraniem)
16 zł 10 zł
POCZTA POLSKA ODBIÓR W PUNCKIE (poczta, żabka, orlen, ruch)
(wpłata natychmiastowa lub przelew bankowy)
12 zł BEZPŁATNIE
§ 6 Formy płatności, obsługa płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Klient może dokonać zapłaty:

     1. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką - w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia;

     2. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę.

2. Dostępne FORMY PŁATNOŚCI elektonicznej:
     1. Paynow - rozliczenia transakcji płatnościami online przeprowadzane są za pośrednictwem PAYPRO. Przedmiotowe usługi świadczy mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-082 przy ul. Senatorskiej 18.

     2. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

      


§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Firma zamieszcza na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub wysłania przedmiotu zamówienia do Punktu Odbioru.

2. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


§ 8 Warunki reklamacji

1. Firma jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Produkt na wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Firma ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty dostarczenia Produktu Klientowi.

2. Złożenie reklamacji może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@harmonijka.com, telefonicznie za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta lub pisemnie na adres siedziby Firmy podany w niniejszym regulaminie z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia reklamacji.

3. W przypadku reklamacji zgłoszonych przez Konsumentów Firma ma 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji na ustosunkowanie się do reklamacji i powiadomienie go o sposobie dalszego postępowania.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe zwróci Całkowity koszt zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.

6. Firma jest zwolniona z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np.: towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Klientowi w momencie zakupu.

7. W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym lub rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed która będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.


§ 9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Firmę są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź Firmę.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

     1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;

     2. korzystając z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 Regulaminu.


§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, którego proponowany wzór umieszczamy jako załącznik (1)

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy – na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że zgodził się na inny) w tym koszt dostarczenia towaru (najtańszego oferowanego w sklepie). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Zwracany towar prosimy starannie zapakować i odesłać na swój koszt do harmonijka.com ul. Młynowa 76m7 15-405 Białystok

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:
     1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia do umowy;
     2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
     3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
     4. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
     5. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
     6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Harmonijka ze względu na wykorzystanie ust oraz wciągania i wydmuchiwania powietrza podczas grania jest uznawana za instrument, którego użycie dyskwalifikuje go do późniejszej odsprzedaży - ze względów higienicznych i ochrony zdrowia. Zwrot nie wadliwej harmonijki nie jest możliwy.


§ 11 Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu oraz Artykułów Promocyjnych, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Firmę o odstąpieniu od umowy.

2. Firma zwróci Konsumentowi, z zastrzeżeniem ust. 3, wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia do Konsumenta, niezwłocznie po otrzymaniu zwracanych Produktów lub otrzymaniu dowodu ich nadania.

3. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Firmę, Firma nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w związku z tym zwrotem.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu oraz Artykułów Promocyjnych, na które składają się koszty zabezpieczenia i opakowania w szacunkowej wysokości 25,-PLN oraz koszty przesłania Produktu. Koszty przesłania produktu uzależnione są od wagi i wymiarów przesyłki z Produktem oraz aktualnej oferty wybranej firmy kurierskiej.

6. Konsument jest uprawniony do zatrzymania Artykułów Promocyjnych za zapłatą regularnej ceny sprzedaży tych produktów. W tym celu Konsument powinien w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy złożyć jednoznaczną dyspozycję, że chce zatrzymać Artykuły Promocyjne i wyrażą zgodę na potrącenie przez Firmę kwoty odpowiadającej regularnej cenie sprzedaży Artykułów Promocyjnych z należnych mu do zwrotu płatności.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Artykułów Promocyjnych będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§ 12 Dane osobowe

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę jako Administratora, danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym harmonijka.com oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego harmonijka.com w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym harmonijka.com. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym harmonijka.com

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę, MARIKOM Anna Maria Kamińska

3. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym harmonijka.com.

4. Kupujący akceptując postanowienia regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Marikom na zasadach opisanych w Regulaminie

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

6. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego harmonijka.com.pl poświęconej polityce prywatności.


§ 13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego harmonijka.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego harmonijka.com były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego harmonijka.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego harmonijka.com.

3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dn. 24.06.2014 r. poz. 827).

5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego harmonijka.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).

6. Klient przez zaznaczenie odpowiedniego pola informacyjnego zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym harmonijka.com. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy harmonijka.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego harmonijka.com. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.

9. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego harmonijka.com zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Śledź nas na Facebooku